Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις

Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ο Φορέας Examscert ανέπτυξε θέματα εξέτασης:

  • βασισμένα σε «μελέτες περίπτωσης» (case studies), όπου τα υποψήφια άτομα καλούνται να ενεργήσουν κατάλληλα ώστε να επιτύχουν τα ζητούμενα αποτελέσματα, και
  • «κλειστού τύπου», όπου τα υποψήφια άτομα θα πρέπει, π.χ., να επιλέξουν από τις δοθείσες απαντήσεις αυτή που κρίνουν σωστή (θέματα μιας επιλογής από πολλές) ή να καταγράψουν την απάντηση ή να συμπληρώσουν το κείμενο που λείπει από μία πρόταση (θέματα συμπλήρωσης κενού), ή να επιλέξουν το σωστό τμήμα μίας εικόνας (θέματα hot spot) κ.ά.

Μέσα στο χρονικό διάστημα που διαρκεί κάθε περίοδος μίας εξέτασης πιστοποίησης, τα υποψήφια άτομα οφείλουν να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις των θεμάτων της, έχοντας όμως την ευχέρεια να ελέγχουν τις απαντήσεις τους και να προβαίνουν σε πιθανές διορθώσεις αυτών πριν την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης.

Στην περίπτωση επανεξέτασης, λόγω αποτυχίας, σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο πιστοποίησης, το εξεταστικό σύστημα που ανέπτυξε ο Φορέας Exams Cert θα εξασφαλίσει τη μη εμφάνιση του ίδιου συνόλου θεμάτων εξέτασης.

 

Οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης θα πρέπει

  1. Να επικοινωνήσουν με πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο και να υποβάλουν την αίτηση πιστοποίησης μαζί με ένα φωτοαντίγραφο έγκυρου εντύπου ταυτοπροσωπίας [1] και στη συνέχεια να εκδοθεί η κατάλληλη κάρτα πιστοποίησης από το εξεταστικό κέντρο.
  2. Να επικοινωνήσουν και να δηλώσουν συμμετοχή σε προγραμματισμένες εξετάσεις (το αργότερο 48 ώρες πριν τη διενέργεια αυτών) σε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο (μπορεί να είναι και διαφορετικό από αυτό που έκδωσε την κάρτα πιστοποίησης).
  3. Να παρευρεθούν στο εξεταστικό κέντρο που δήλωσαν συμμετοχή με έντυπο ταυτοπροσωπίας και την κάρτα πιστοποίησης.
  4. Να παραλάβουν το Πιστοποιητικό τους από το εξεταστικό κέντρο που έκδωσε τη Κάρτα Πιστοποίησης, αφού έχουν επιτύχει σε όλες τις απαραίτητες ενότητες.

 

[1]Έγκυρα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας νοούνται τα:

  • Για Έλληνες πολίτες: δελτίο ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης.
  • Για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο.
  • Για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: έγγραφο έγκρισης εισόδου στη χώρα, άδεια παραμονής, άδεια εργασίας.
  • Για ανηλίκους: πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία και σφραγίδα.

 

Αίτηση Πιστοποίησης