Δικαιώματα Υποψηφίου

Κάθε πρόσωπο, υποψήφιο πιστοποίησης, έχει τα κάτωθι δικαιώματα:

  • Υποβολή της αίτησης πιστοποίησης σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο του Φορέα Exams Cert
  • Συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαθέσιμη εξέταση πιστοποίησης οποιουδήποτε Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου του Φορέα Exams Cert
  • Πλήρης έλεγχος των απαντήσεών του στα θέματα που καλείται να εξεταστεί
  • Υποβολή παραπόνου ή ένστασης για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εξεταστική διαδικασία που εφαρμόζει ο Φορέας Exams Cert
  • Χρήση του πιστοποιητικού, που του έχει χορηγήσει ο Φορέας Exams Cert μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησής του, οπουδήποτε στον Ιδιωτικό ή/και Δημόσιο Τομέα ΧΩΡΙΣ παραβίαση όμως των όρων που το συνοδεύουν
  • Έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στο Φορέα Exams Cert για να κάνει χρήση των δικαιωμάτων «Ενημέρωσης» και «Πρόσβασης» για τα προσωπικά του δεδομένα.
    Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Φορέα Exams Cert γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τα δεδομένα αυτά μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον, το οποίο σχετίζεται µε τη χρήση των πιστοποιητικών από το «υποκείμενο» (τον κάτοχο δηλαδή του πιστοποιητικού).

 

Παράπονα - Ενστάσεις

Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να ασκήσει προς το Φορέα Exams Cert το δικαίωμα της αμφισβήτησης της πολιτικής του και των διαδικασιών που ανέπτυξε και εφαρμόζει, σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται με την πιστοποίηση προσώπων. Η αμφισβήτηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή απλού παραπόνου, ένστασης, ακόμα και προσφυγής (καταγγελίας).

Η υποβολή της αμφισβήτησης πρέπει να γίνεται γραπτώς, επωνύμως και ενυπογράφως στο Φορέα Exams Cert μέσω του εντύπου QF‑43‑1 «Υποβολή Αμφισβήτησης» που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Φορέα. Επίσης, πρέπει να είναι πλήρως και σαφώς τεκμηριωμένη.

Αν η αμφισβήτηση προέρχεται από άτομο υποψήφιο πιστοποίησης και αφορά το αποτέλεσμα της εξέταση πιστοποίησης στην οποία συμμετείχε, το άτομο αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο του πιστοποιημένου εξεταστικού κέντρου του Φορέα στο οποίο είχε εξεταστεί, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής της αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Η υποβολή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου QF‑43‑2 «Υποβολή Αμφισβήτησης Αποτελέσματος» το οποίο προμηθεύει στο άτομο ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου. Το συμπληρωμένο έντυπο προωθείται από τον υπεύθυνο του εξεταστικού κέντρου στο Φορέα Exams Cert προς διεκπεραίωση.

Στη συνέχεια, ο Φορέας αναλαμβάνει να ελέγξει την αμφισβήτηση του ενδιαφερόμενου μέρους πράττοντας σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει, κατά τις οποίες ίσως χρειαστεί να κληθεί για να παράσχει αναγκαίες πληροφορίες, και οφείλει να το ενημερώνει για τη πορεία της διαδικασίας και για το τελικό πόρισμα αυτής σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

Υποβολή Αμφισβήτησης