Ασφάλεια Τροφίμων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα αντικείμενα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη ενότητα είναι:

  • Εκπαίδευση πάνω στις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.
  • Άνθρωποι, υγιεινή, ασφάλεια και τεχνικός εξοπλισμός.
  • Το μικροκλίμα, ο φωτισμός και ο θόρυβος στο χώρο εργασίας.
  • Κίνδυνοι για την υγεία από χημικές ουσίες.
  • Εργονομία, επεξηγηματικά, η προσαρμογή της εργασίας στο άτομο.
  • Οργάνωση της εργασίας και χρόνος εργασίας.
  • Καθημερινή δραστηριότητα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την ευεξία.

Επιπρόσθετα, πραγματεύεται τα είδη των κινδύνων στα τρόφιμα στα οποία έχει καθιερωθεί να διαχωρίζουμε τους κινδύνους σε τρεις κατηγορίες: Στους βιολογικούς (ή μικροβιακούς), στους χημικούς και στους φυσικούς.