Η Exams Cert αποδέχεται αιτήσεις για πιστοποίηση σε γνώσεις, δεξιότητες ή/και ικανότητες συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων από οποιαδήποτε άτομα ενδιαφέρονται ανεξαρτήτως φύλου κοινωνικής θέσης ή/και επιπέδου των υπό πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων. Αποκλείονται από την πιστοποίηση υποψήφιοι που έχουν οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με τη Exams Cert ή συγγενείς αυτών (έως και τρίτου βαθμού) και όσοι δεν ικανοποιούν τα προαπαιτούμενα, στο σύνολό τους, της επικείμενης πιστοποίησης.

Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ο Φορέας Examscert ανέπτυξε θέματα εξέτασης:

  • Βασισμένα σε «μελέτες περίπτωσης» (case studies), όπου τα υποψήφια άτομα καλούνται να ενεργήσουν κατάλληλα ώστε να επιτύχουν τα ζητούμενα αποτελέσματα, και
  • «κλειστού τύπου», όπου τα υποψήφια άτομα θα πρέπει, π.χ., να επιλέξουν από τις δοθείσες απαντήσεις αυτή που κρίνουν σωστή (θέματα μιας επιλογής από πολλές) ή να καταγράψουν την απάντηση ή να συμπληρώσουν το κείμενο που λείπει από μία πρόταση (θέματα συμπλήρωσης κενού), ή να επιλέξουν το σωστό τμήμα μίας εικόνας (θέματα hot spot) κ.ά.

Μέσα στο χρονικό διάστημα που διαρκεί κάθε περίοδος μίας εξέτασης πιστοποίησης, τα υποψήφια άτομα οφείλουν να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις των θεμάτων της, έχοντας όμως την ευχέρεια να ελέγχουν τις απαντήσεις τους και να προβαίνουν σε πιθανές διορθώσεις αυτών πριν την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης.

Στην περίπτωση επανεξέτασης, λόγω αποτυχίας, σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο πιστοποίησης, το εξεταστικό σύστημα που ανέπτυξε ο Φορέας Exams Cert θα εξασφαλίσει τη μη εμφάνιση του ίδιου συνόλου θεμάτων εξέτασης.

Οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης θα πρέπει:

1. Να επικοινωνήσουν με πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο και, προκειμένου να εκδοθεί η κατάλληλη κάρτα πιστοποίησης από το εξεταστικό κέντρο, θα πρέπει να υποβάλουν:

  • Για την πιστοποίηση Βασικών Γνώσεων Πληροφορικής για Παιδιά (Exams Cert Starter), Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ (Exams Cert Basic)  και Προχωρημένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Η/Υ (Exams Cert Progressive και Exams Cert Progressive Extra) 

 i. την αίτηση  πιστοποίησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και  

 ii. ένα φωτοαντίγραφο έγκυρου εντύπου ταυτοπροσωπίας.

  • Για την πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (Exams Cert Vocational)   

i. αίτηση πιστοποίησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη,

ii. ένα φωτοαντίγραφο έγκυρου εντύπου ταυτοπροσωπίας, το οποίο θα αποδεικνύει τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους,

iii. φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981).

2.Να επικοινωνήσουν και να δηλώσουν συμμετοχή σε προγραμματισμένες εξετάσεις (το αργότερο 48 ώρες πριν τη διενέργεια αυτών) σε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο (μπορεί να είναι και διαφορετικό από αυτό που έκδωσε την κάρτα πιστοποίησης).

3.Να παρευρεθούν στο εξεταστικό κέντρο που δήλωσαν συμμετοχή με έντυπο ταυτοπροσωπίας και την κάρτα πιστοποίησης.

4.Να παραλάβουν το Πιστοποιητικό τους από το εξεταστικό κέντρο που έκδωσε τη Κάρτα Πιστοποίησης, αφού έχουν επιτύχει σε όλες τις απαραίτητες .ενότητες.

Ως έγκυρα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας λαμβάνονται τα:

  • Για Έλληνες πολίτες: δελτίο ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης.
  • Για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο.
  • Για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: έγγραφο έγκρισης εισόδου στη χώρα, άδεια παραμονής, άδεια εργασίας.

Για ανηλίκους: πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία και σφραγίδα