Κάθε πρόσωπο, υποψήφιο πιστοποίησης, έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Υποβολή της αίτησης πιστοποίησης σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο του Φορέα Exams Cert.
  • Συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαθέσιμη εξέταση πιστοποίησης οποιουδήποτε Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου του Φορέα Exams Cert.
  • Πλήρης έλεγχος των απαντήσεών του στα θέματα που καλείται να εξεταστεί.
  • Υποβολή παραπόνου ή ένστασης για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εξεταστική διαδικασία που εφαρμόζει ο Φορέας Exams Cert.
  • Χρήση του πιστοποιητικού, που του έχει χορηγήσει ο Φορέας Exams Cert μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησής του, οπουδήποτε στον Ιδιωτικό ή/και Δημόσιο Τομέα ΧΩΡΙΣ παραβίαση όμως των όρων που το συνοδεύουν.
  • Έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στο Φορέα Exams Cert για να κάνει χρήση των δικαιωμάτων «Ενημέρωσης» και «Πρόσβασης» για τα προσωπικά του δεδομένα.
    Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Φορέα Exams Cert γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τα δεδομένα αυτά μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον, το οποίο σχετίζεται µε τη χρήση των πιστοποιητικών από το «υποκείμενο» (τον κάτοχο δηλαδή του πιστοποιητικού).