Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να ασκήσει προς το Φορέα Exams Cert το δικαίωμα της αμφισβήτησης της πολιτικής του και των διαδικασιών που ανέπτυξε και εφαρμόζει, σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται με την πιστοποίηση προσώπων. Η αμφισβήτηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή απλού παραπόνου, ένστασης, ακόμα και προσφυγής (καταγγελίας).

Η υποβολή της αμφισβήτησης πρέπει να γίνεται γραπτώς, επωνύμως και ενυπογράφως στο Φορέα Exams Cert μέσω του εντύπου QF‑43‑1 «Υποβολή Αμφισβήτησης» που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Φορέα. Επίσης, πρέπει να είναι πλήρως και σαφώς τεκμηριωμένη.

Αν η αμφισβήτηση προέρχεται από άτομο υποψήφιο πιστοποίησης και αφορά το αποτέλεσμα της εξέταση πιστοποίησης στην οποία συμμετείχε, το άτομο αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο του πιστοποιημένου εξεταστικού κέντρου του Φορέα στο οποίο είχε εξεταστεί, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής της αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Η υποβολή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου QF‑43‑2 «Υποβολή Αμφισβήτησης Αποτελέσματος» το οποίο προμηθεύει στο άτομο ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου. Το συμπληρωμένο έντυπο προωθείται από τον υπεύθυνο του εξεταστικού κέντρου στο Φορέα Exams Cert προς διεκπεραίωση.

Στη συνέχεια, ο Φορέας αναλαμβάνει να ελέγξει την αμφισβήτηση του ενδιαφερόμενου μέρους πράττοντας σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει, κατά τις οποίες ίσως χρειαστεί να κληθεί για να παράσχει αναγκαίες πληροφορίες, και οφείλει να το ενημερώνει για τη πορεία της διαδικασίας και για το τελικό πόρισμα αυτής σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.