Κατά τη Διεξαγωγή της Εξέτασης Πιστοποίησης

  • Η συμπεριφορά των υποψήφιων κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης θα πρέπει να διέπεται από τους γνωστούς κανόνες πειθαρχίας και κόσμιας συμπεριφοράς. Επιβάλλεται δε να συμμορφώνονται άμεσα σε ενδεχόμενες υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών. Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και τον αποκλεισμό τους από την εξέταση, η οποία θεωρείται αποτυχημένη και βαθμολογείται με μηδέν (0).
  • Απαγορεύεται η ενεργοποίηση και χρήση των συσκευών τηλεπικοινωνίας (π.χ., κινητών τηλέφωνων) που κατέχουν, αν αυτές δεν έχουν δεσμευτεί από τους επιτηρητές, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξέταση.
  • Όταν διαπιστώνεται απόπειρα αντιγραφής απαντήσεων ή ενεργειών/μεθόδων και γενικά παρεμπόδισης της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων και αλλοίωσης των αποτελεσμάτων τους, τα άτομα που υπέπεσαν σε αυτήν αποκλείονται από την εξέταση, η οποία θεωρείται αποτυχημένη και βαθμολογείται με μηδέν (0).
  • Απαγορεύεται η προσωρινή έξοδος οποιουδήποτε υποψηφίου από τον εξεταστικό χώρο, ενώ είναι σε εξέλιξη η εξέτασή του, χωρίς την έγκριση των επιτηρητών. Η παραμονή του εκτός του εξεταστικού χώρου για όλο το χρονικό διάστημα γίνεται συνοδεία ενός από τους επιτηρητές.
  • Απαγορεύεται η παραμονή των υποψήφιων ατόμων εντός του εξεταστικού χώρου πέραν της ολοκλήρωσης της εξέτασής τους.