Συμμετοχή σε Εξέταση Πιστοποίησης

 • Ώρα προσέλευσης στο εξεταστικό κέντρο: τριάντα (30) λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη της εξέτασης πιστοποίησης.
  Οι υποψήφιοι που καταφθάνουν μετά την έναρξη της εξέτασης απαγορεύεται να εισέλθουν στον εξεταστικό χώρο.
 • Απαιτητά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή κάθε υποψηφίου στην εξέταση:
  •  η κάρτα πιστοποίησης και
  • το πρωτότυπο του εντύπου ταυτοπροσωπίας που είχε επιδείξει, και φωτοαντίγραφο του οποίου είχε συνυποβάλλει με την αίτηση πιστοποίησης.
 • Αντικείμενα που επιτρέπονται εντός του εξεταστικού χώρου: θερμός/δοχείο με νερό ή αναψυκτικό.
 • Αντικείμενα που απαγορεύονται εντός του εξεταστικού χώρου:
  • οποιουδήποτε τύπου ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης (π.χ., αφαιρούμενοι δίσκοι USB) και
  • οποιουδήποτε τύπου συσκευές καταγραφής εικόνας/ήχου/βίντεο (π.χ., φωτογραφικές μηχανές).
   Σημειώνεται ότι, κατόπιν έγκρισης από τους επιτηρητές της συγκεκριμένης εξέτασης, επιτρέπονται οι οποιουδήποτε τύπου συσκευές τηλεπικοινωνίας (π.χ., κινητά τηλέφωνα) εντός του εξεταστικού χώρου, αλλά μόνον απενεργοποιημένες. Είναι δε στην ευχέρεια των επιτηρητών να δεσμεύσουν τις συσκευές για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξέταση των κατόχων τους.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα εντός του εξεταστικού χώρου! Απαγορεύεται η προσωρινή έξοδος λόγω καπνίσματος οποιουδήποτε υποψηφίου από τον εξεταστικό χώρο, ενώ είναι σε εξέλιξη η εξέτασή του!
  Σημειώνεται ότι, πριν την έναρξη ή στα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ εξετάσεων δύο γνωστικών αντικειμένων, επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του προβλεπόμενου από το εξεταστικό κέντρο ειδικού χώρου ή εκτός του εξεταστικού κέντρου.