Υποστηρικτικό Υλικό

ΑΓΓΛΙΚΑ

Υποστηρικτικό Υλικό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Υποστηρικτικό Υλικό

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το υποστηρικτικό υλικό που απαιτείται για τη Πληροφορική.

Τηλ: 210 38 10 330

Email: info@examscert.edu.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το υποστηρικτικό υλικό που απαιτείται για τα προγράμματα Κατάρτισης.

Τηλ: 210 38 10 330

Email: info@examscert.edu.gr

Υποστηρικτικό Υλικό

Για νέους υποψήφιους

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Για Κ.Ξ.Γ.: Language School Application Form
 • Για Ανεξάρτητους Υποψήφιους: Individual Candidate Application Form
 • Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες: Special Considerations Application Form
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν δύναται να εκδοθεί ταυτότητα)
 • Καταθετήριο τραπέζης
 • Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες: Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση* (τελευταία τρία χρόνια) μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου.

*Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα και στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη).

Για υποψήφιους Resit (Επανεξέταση)

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Για Κ.Ξ.Γ.: Language School Resitting Application Form
 • Για Ανεξάρτητους Υποψήφιους: Individual Candidate Resitting Application Form
 • Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες: Special Considerations Resitting Application Form
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν δύναται να εκδοθεί ταυτότητα)
 • Καταθετήριο τραπέζης
 • Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες: Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση* (τελευταία τρία χρόνια) μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου.

*Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα και στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη).

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

 • Ηλεκτρονικά με e-mail στο info@examscert.edu.gr
 • Ταχυδρομικώς, είτε με συστημένη αποστολή είτε με courier στην παρακάτω διεύθυνση: EXAMS CERT, Ακαδημίας 88, 10678, Αθήνα, Τηλ. Επικοινωνίας 2103810330

 

 

Προσοχή: Τα εξέταστρα προκαταβάλλονται!! Κατά την κατάθεση των εξέταστρων στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του υποψήφιου, ενώ σε περίπτωση ομαδικής κατάθεσης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του Κ.Ξ.Γ. ή του κωδικού του (G……..) συνοδευόμενα από τον αριθμό των υποψηφίων και τα επίπεδα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν.